Kas yra Sąžininga prekyba?

Terminu „Sąžininga prekyba“ (angl. „Fair Trade“) apibrėžiama dialogu, skaidrumu ir pagarba pagrįsta prekybos partnerystė, kuria siekiama didesnio teisingumo tarptautinėje prekyboje.

Sąžininga prekyba – daugiau negu prekyba. Ji įrodo, kad pasaulyje gali būti daugiau teisingumo. Ši sistema prisideda prie tvarios plėtros, sudarydama geresnes prekybos sąlygas į šalį nustumtiems gamintojams ir darbuotojams bei užtikrindama jų teisių apsaugą besivystančiose valstybėse.

Terminas „Sąžininga prekyba“ apima visą sąžiningos prekybos judėjimą ir įvairias sąžiningos prekybos principų besilaikančias organizacijas.

Sąvoka „Fairtrade“ apibūdina sertifikavimo ir ženklinimo sistemą, kuri sudaro vartotojams galimybę atpažinti produktus, pagamintus laikantis tarptautinės organizacijos „Fairtrade International“ prižiūrimų standartų.

Organizacija „Fairtrade International“ suteikia licenzijas FAIRTRADE ženklui.

Ką garantuoja?

Sąžiningos prekybos judėjimo tikslinė grupė – nepasiturintys neturtingųjų šalių gamintojai ir darbininkai. FAIRTRADE ženklinimą ir tarptautinius ženklo suteikimo standartus nustato pasaulinė Sąžiningos prekybos judėjimo organizacijų asociacija „Fairtrade International“ (FLO). „Fairtrade“ standartai užtikrina paramą vargingiausių pasaulio valstybių smulkiųjų gamintojų organizacijoms ir žemės ūkio darbuotojams bei skatina tvarią socialinę, ekonominę plėtrą ir aplinkos apsaugą.

„Fairtrade“ standartais siekiama:

  • užtikrinti, kad gamintojai gautų „Fairtrade“ nustatytą minimaliąją kainą, padengiančią vidutines tvarios gamybos sąnaudas;
  • skirti papildomas „Fairtrade“ priemokas, kurios gali būti investuojamos į projektus, stiprinančius tvarią socialinę ir ekonominę plėtrą bei aplinkos apsaugą;
  • užtikrinti darbuotojams tinkamus atlyginimus, sveikatos ir saugos darbe standartus bei garantuoti teisę priklausyti profesinėms sąjungoms;
  • sudaryti galimybes gamintojams gauti išankstinį finansavimą, jeigu tai reikalinga;
  • sudaryti galimybes gamintojams labiau kontroliuoti prekybos procesą;
  • užtikrinti, kad visų „Fairtrade“ sertifikuotų produktų gamyba ir prekyba būtų vykdoma socialiai ir ekonomiškai atsakingai, paisant aplinkosaugos reikalavimų.

Visi „Fairtrade“ standartai, taikomi smulkiesiems gamintojams, darbininkams ir jų organizacijoms, laikosi šių bendrųjų principų:

1) Socialinė plėtra

Smulkiesiems gamintojams pagal „Fairtrade“ standartus privaloma organizacinė struktūra, kuri sudaro jiems galimybę faktiškai pateikti produktą rinkai. Organizacijos struktūra turi būti skaidri ir aiški, nediskriminuoti jokio nario ar socialinės grupės. Visi organizacijos nariai privalo turėti galimybę dalyvauti demokratiniuose sprendimų priėmimo procesuose ir organizacijos veikloje.

Tais atvejais, kai darbuotojai samdomi, pagal „Fairtrade“ standartus bendrovė turi jiems užtikrinti socialines teises ir saugumą. Svarbiausi reikalavimai: pakankama darbo sauga ir sveikatos apsauga, galimybė mokytis, nediskriminuojantys darbo santykiai, jokio priverstinio darbo, darbuotojai turi teisę priklausyti profesinėms sąjungoms, organizuoti susirinkimus ir administruoti „Fairtrade“ priemokas.

2) Ekonominė plėtra

„Fairtrade“ standartai reikalauja, kad prekybininkai visus produktus pirktų gamintojams mokėdami „Fairtrade“ minimaliąją kainą ir (arba) „Fairtrade“ priemoką. „Fairtrade“ nustatyta minimaliąja kaina siekiama padėti gamintojams padengti tvarios gamybos sąnaudas. „Fairtrade“ priemoka – tai pinigai, kuriuos gamintojai arba plantacijos darbininkai gali investuoti į savo gyvenimo kokybės gerinimą. Pavyzdžiui, priemokos skiriamos pagerinti darbininkų, ūkininkų ir vietinių bendruomenių sveikatos priežiūrą, švietimą, aplinką, ekonominę infrastruktūrą ir t. t. Patys ūkininkai arba darbininkai priima sprendimus dėl svarbiausių prioritetų ir administruoja „Fairtrade“ priemokos naudojimą. Be to, pagal „Fairtrade“ standartus išankstinio apmokėjimo sandoriuose prekybininkai turi sumokėti avansą, jeigu to reikalauja gamintojai. Taip gamintojams sudaromos geresnės sąlygos iškart gauti lėšas ir padedama jų verslo plėtrai.

3) Aplinkosauga

„Fairtrade“ standartai reikalauja, kad būtų taikoma aplinką tausojanti žemės ūkio praktika. Pagrindiniai reikalavimai: mažesnis ir saugus agrochemikalų naudojimas, tinkamas ir saugus atliekų tvarkymas, dirvožemio derlingumo palaikymas ir vandens išteklių priežiūra bei genetiškai modifikuotų organizmų nenaudojimas. „Fairtrade“ sertifikuoti gamintojai privalo saugoti aplinką, kurioje dirba ir gyvena: natūralaus vandens telkinius, žmonių neliestus miškus ir kitas teritorijas. „Fairtrade“ standartai nenumato privalomo ekologinio sertifikavimo, tačiau ekologinė gamyba skatinama už ekologiškai užaugintus produktus atlyginant didesnėmis minimaliosiomis „Fairtrade“ kainomis.

4) Priverstinis ir vaikų darbas

„Fairtrade“ sistema užtikrina, kad nenaudojamas priverstinis darbas, taip pat garantuoja, kad nenaudojamas vaikų iki 15 m. darbas. Tai nereiškia, kad vaikai negali dalyvauti produktų gamyboje, pvz., kai jie mokosi tradicinio amato. Tiesiog kontroliuojama, kad tokia veikla nekenktų vaiko gerovei, t. y. netrukdytų mokytis arba nepakenktų sveikatai.

Kaip atpažinti?

FAIRTRADE ženklas – tai galimybė pirkti produktus solidarizuojantis su jų gamintojais. Pirkdami FAIRTRADE ženklu pažymėtus produktus, vartotojai padeda gamintojams, kurie sunkiai dirba siekdami geresnio gyvenimo.

FAIRTRADE ženklas pradėtas naudoti 2002 metais. Dabar tai plačiausiai pripažįstamas socialinio pokyčių ir tvarios plėtros ženklas pasaulyje. Jis priklauso tarptautinei organizacijai „Fairtrade International“ (FLO), kuri savo narių vardu išduoda licencijas ir vykdo jo apsaugą. Šiandien FAIRTRADE ženklą galima rasti ant 30 tūkstančių įvairių maisto ir ne maisto produktų, gaminamų daugiau negu 100 pasaulio valstybių.

Kas pavaizduota FAIRTRADE ženkle?

FAIRTRADE ženkle pavaizduotas žmogus pakelta ranka. Mėlynas dangus simbolizuoja galimybes, o žalia spalva – augimą. Taip simboliškai išreiškiamas gamintojų optimizmas ir neatsiejamas ryšys tarp kasdienio besivystančių šalių gyventojų ryžto bei vartotojų pasirinkimo visame pasaulyje.

Sąžiningos prekybos tinklas

Šiandien Sąžininga prekyba iš tiesų yra tapusi pasauliniu judėjimu. Pasaulyje egzistuoja ne viena Sąžiningos prekybos judėjimo organizacija. Pasaulio sąžiningos prekybos organizacija (WFTO), išduoda FTO sertifikavimo ženklą.

 

 

„Fairtrade International“, kurios sertifikuojamų sąžiningos prekybos produktų Baltijos šalyse daugiausiai, suteikia licenzijas FAIRTRADE ženklui. Daugiau negu 120 pasaulio valstybių gaminami tūkstančiai produktų, pažymėtų FAIRTRADE ženklu, o „Fairtrade“ sertifikavimo sistemai priklauso daugiau negu 1,35 milijono gamintojų ir darbininkų.

Didžioji dalis „Fairtrade International“ administruojamos sertifikavimo sistemos gamintojų yra iš Afrikos, Lotynų Amerikos ir Karibų jūros pakrantės valstybių, Azijos ir Okeanijos. Tarp jų – tokios valstybės kaip Etiopija, Kenija, Angola, Tunisas, Burkina Faso ir kitos Afrikos šalys, Barbadosas, Haitis, Brazilija, Čilė ir kitos Lotynų Amerikos ir Karibų jūros pakrantės valstybės, Kazachstanas, Nepalas, Malaizija, Armėnija ir kitos Azijos šalys, Fidžis, Tonga, Tuvalu bei kitos Okeanijos šalys (1 pav.).

 

„Fairtrade International“ 2012–2013 m. Metinės ataskaitos duomenis, FAIRTRADE ženklu pažymėtų produktų pardavimai visame pasaulyje siekė 4,8 milijardus eurų. 2012 metais „Fairtrade“ gamintojams taip pat išmokėta 80 milijonų eurų priemokų, skirtų verslo ir bendruomenės plėtrai.

 

Nors „Sąžiningos prekybos“ judėjimas nuo savo veiklos pradžios ir pasiekė įspūdingų rezultatų kovoje su skurdu besivystančiose šalyse, dar lieka daug ką nuveikti. Jaučiamas didelis poreikis naudoti sertifikavimo ženklą ne vien maisto sektoriuje, bet ir rankų darbo gaminiams, aprangai ir kitiems ne maisto produktams ženklinti.

 

Sąžiningos prekybos judėjimo organizacijos

 

Fairtrade International“ (FLO) – tai pasaulinė 25 organizacijų asociacija, koordinuojanti FAIRTRADE ženklinimą tarptautiniu lygmeniu. „Fairtrade International“ nustato tarptautinius FAIRTRADE ženklo suteikimo bendruosius standartus. Papildomi standartai taikomi konkretiems produktams – kavai, arbatai, šviežiems vaisiams, skintoms gėlėms, medvilnės žaliavai, sportiniams kamuoliams arba medienai. Visi „Fairtrade International“ nariai gamina arba populiarina FAIRTRADE ženklu pažymėtus produktus ir yra kartu atsakingi už „Fairtrade International“ priimamus sprendimus. Pusė „Fairtrade International“ Generalinės asamblėjos narių yra gamintojų atstovai.

 

Pasaulio sąžiningos prekybos organizacija (WFTO) – tai pasaulinis sąžiningos prekybos organizacijų ir 383 sąžiningą prekybą užtikrinančių narių tinklas. WFTO veikia 75 pasaulio valstybėse. WFTO yra pagrindinė integruotų tiekimo grandinių stebėsenos institucija. Jos nariai atstovauja „Sąžiningos prekybos“ judėjimą ir stebi jo principų laikymąsi nuo gamybos iki pardavimo. Šis tinklas savo misiją vykdo rengdamas kampanijas, politikos ir palaikymo priemones, rinkodarą, stebėseną, sertifikavimą ir suteikdamas galimybes gamintojams patekti į rinką.

 

Europos sąžiningos prekybos asociacija (EFTA) – tai asociacija, kurią sudaro dešimt „Sąžiningos prekybos“ importuotojų iš devynių Europos valstybių (Austrijos, Belgijos, Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Nyderlandų, Ispanijos, Šveicarijos ir Jungtinės Karalystės). EFTA 1987 m. neoficialiai įsteigė kai kurie iš seniausiųjų ir stambiausių „Sąžiningos prekybos“ principų besilaikančių importuotojų. Oficialų statusą ji įgijo 1990 metais, Nyderlanduose. EFTA tikslas – teikti paramą savo narių organizacijoms jų darbe ir skatinti juos vykdyti bendradarbiavimą bei koordinavimą. Ji sudaro lengvesnes galimybes keistis informacija ir sudaryti tinklus; sudaro sąlygas darbo pasidalijimui; nustato koordinavimo ir bendradarbiavimo sritis, sudaro geresnes sąlygas sąžiningai prekybai su tiekėjais.

Svarbiausios datos

1946 metai

JAV aktyvistai perka mažai uždirbančių Puerto Riko moterų rankdarbius ir parduoda juos JAV.

1958 metai

JAV atidaroma pirmoji Sąžiningos prekybos parduotuvė.

1967 metai

Olandijoje įsteigta Sąžiningos prekybos importo organizacija „Fair Trade Original“.

1969 metai

Olandijoje atidaroma pirmoji parduotuvė „World Shop“ (liet. „Pasaulio parduotuvė“) sąžiningos prekybos gaminiams parduoti, informuotumui didinti ir kampanijai už prekybos reformą vykdyti.

1988 metai

Pradedamas naudoti pirmasis FAIRTRADE ženklas „Max Havelaar“, pavadintas olando, kuris priešinosi kavos rinkėjų Olandijos kolonijose išnaudojimui, garbei. Olandijos prekybos centruose pradėta prekiauti pirmąja sąžiningos prekybos kava iš Meksikos.

1980-ųjų pabaiga – 1990-ųjų pradžia 

„Max Havelaar“ iniciatyva pakartojama keliose kitose Europos ir Šiaurės Amerikos rinkose: „Max Havelaar“ (Belgijoje, Šveicarijoje, Danijoje, Norvegijoje ir Prancūzijoje), „Transfair“ (Vokietijoje, Austrijoje, Liuksemburge, Italijoje, JAV, Kanadoje ir Japonijoje), „Fairtrade Mark“ Jungtinėje Karalystėje ir Airijoje, „Rättvisemärkt“ Švedijoje ir „Reilu Kauppa“ Suomijoje.

1997 metai

Vokietijoje įsteigiama tarptautinė organizacijų asociacija „Fairtrade Labelling Organizations International“ (FLO) ženklinimo iniciatyvoms apjungti ir pasauliniams standartams bei sertifikavimui suderinti.

2002 metai

„Fairtrade International“ pradeda naudoti tarptautinį FAIRTRADE sertifikavimo ženklą. Taip siekiama padidinti šio ženklo matomumą prekybos centrų lentynose, sudaryti geresnes sąlygas tarptautinei prekybai ir supaprastinti eksporto procedūras tiek gamintojams, tiek eksportuotojams.

2004 metai

„Fairtrade International“ skyla į dvi nepriklausomas organizacijas: FLO, kuri nustato „Fairtrade” standartus ir teikia pagalbą bei paramą gamintojams, ir FLO-CERT, kuri tikrina ir sertifikuoja gamintojų organizacijas ir atlieka prekybininkų auditą.

2007 metai

Tarptautinė socialinių ir aplinkos apsaugos standartų organizacijų asociacija ISEAL pripažino „Fairtrade International“ viena iš septynių organizacijų, kurios yra nustačiusios aukščiausius etiškos prekybos standartus. Pasauliniai pardavimai išaugo 47 procentais. Gamintojai tampa visateisiais    FLO nariais/bendrasavininkiais.

2013 metai

Pasaulio sąžiningos prekybos organizacija (WFTO) pradėjo naudoti savo sertifikavimo ženklą sąžiningos prekybos produktams.

 

Informacijos šaltinis: http://www.vartotojai.lt/lt/fairtrade/kas-yra-sazininga-prekyba